.

 กรุณาติดต่อที่  Line @bandekschool  (มี @ ด้วยนะคะ)

 
 
 
 
  หน้าหลัก     
 

ปรัชญา     วิชาการนำ  คุณธรรมเด่น  มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์    โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา            ขั้นพื้นฐาน    เน้นทางเลือกที่มีมาตรฐานทางวิชาการ และวิชาชีพ    มีการบริหารและจัดการ       ในรูปแบบคณะบุคคลที่เป็นมืออาชีพ   ที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการบริหาร  และการบริการ       ทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ  มีมาตรฐานในการจัดการศึกษาและเน้นทางเลือกที่มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพสูง  จึงกำหนดวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาโรงเรียน   ดังนี้

1.     มุ่งพัฒนาระบบบริหารการจัดการในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแบบมืออาชีพสังคมยอมรับ และยกย่องด้านคุณธรรมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

2.     มุ่งพัฒนาครู  ให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.       มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกในความเป็นไทย    มีความมุ่งมั่นและรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและห่างไกลยาเสพติด

     พันธกิจ  
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงกำหนดภาระหน้าที่ของโรงเรียนไว้ดังนี้

1.    พัฒนาผู้เรียน และให้การสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเท่าเทียมกัน

2.   พัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรและสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3.    พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐ เอกชนและชุมชนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

 

 
 
ผู้บริหารโรงเรียน
บ้านเด็กวารินชำราบ
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.168.112.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 664,989
 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
 

 
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
100-104 ถนนทหาร อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
Tel : 045-322978 และ 08-6465-7242  Fax : 045-950127 และ ID Line : @bandekschool
Email : bandek_vr@hotmail.com