.

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่2/2562  วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไปทางเวปโรงเรียน ....

 
 
 
 
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์
 

ปรัชญา     วิชาการนำ  คุณธรรมเด่น  มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์    โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษา            ขั้นพื้นฐาน    เน้นทางเลือกที่มีมาตรฐานทางวิชาการ และวิชาชีพ    มีการบริหารและจัดการ       ในรูปแบบคณะบุคคลที่เป็นมืออาชีพ   ที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านการบริหาร  และการบริการ       ทางการศึกษา 

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ  มีมาตรฐานในการจัดการศึกษาและเน้นทางเลือกที่มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพสูง  จึงกำหนดวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาโรงเรียน   ดังนี้

1.     มุ่งพัฒนาระบบบริหารการจัดการในรูปคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแบบมืออาชีพสังคมยอมรับ และยกย่องด้านคุณธรรมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

2.     มุ่งพัฒนาครู  ให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมืออาชีพ  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.       มุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกในความเป็นไทย    มีความมุ่งมั่นและรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและห่างไกลยาเสพติด

     พันธกิจ  
เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงกำหนดภาระหน้าที่ของโรงเรียนไว้ดังนี้

1.    พัฒนาผู้เรียน และให้การสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างเท่าเทียมกัน

2.   พัฒนาการบริหารจัดการด้านบุคลากรและสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3.    พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐ เอกชนและชุมชนให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

 

 
 
ผู้บริหารโรงเรียน
บ้านเด็กวารินชำราบ
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.171.214
คุณเข้าชมลำดับที่ 604,598
 
มีนาคม 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 30 มีนาคม 2563
 
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ
100-104 ถนนทหาร อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
Tel : 045-322978 และ 08-6465-7242  Fax : 045-950127 และ ID Line : @bandekschool
Email : bandek_vr@hotmail.com