สรุปตัวแทนระดับภาค
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๔
ณ สำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๔
ระหว่าง วันที่ ๔-๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพีระกา   สีราช
 
1. นางสาวทัศนีย์   สุพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์   ชิตทรงสวัสดิ์
 
1. นางกัลยานี   ยศวิไล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวันวิสา   จิตตระการ
 
1. นางศิริพร  ชายสวัสดิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปุญญาพัฒน์   สมคิด
 
1. นางวิชุดา  อุดหนุน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติคุณ   โพธิ์เขียว
 
1. นางสาวบัวสอน  อินทร์ลี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนินวัฒน์   สุวรรณศรี
 
1. นางสาวธนพร  ไพบูลย์โรจรุ่ง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติทศ   บัวจูม
 
1. นางสาวบัวสอน  อินทร์ลี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยสิทธ   เตียตระกูล
 
1. นางสุภาวดี   นามสว่าง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตติมา   นาสวน
2. เด็กหญิงธัญชนก   ประหา
3. เด็กหญิงศุภจิรา   คำโกน
 
1. นางวันเพ็ญ   สัตยากูล
2. นางสาวสุริยันต์   จันทะนาค
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรเมธ  แสนสวาสดิ์
2. เด็กหญิงญาณิศา   จำปารัตน์
3. เด็กชายปัณณวัฒน์   นางาม
 
1. นางสาวสุริยันต์   จันทะนาค
2. นางสาวยุภาพร  ทองคำบุตร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอังสนา   นางาม
 
1. นางสาวปทุมวดี   สมดี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดาริน   ประจญยุทธ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ขันทะวัตร์
4. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   สินทร
5. เด็กหญิงภัทรินทร์   พรหมพล
6. เด็กหญิงรัชกร   นาราช
7. เด็กหญิงฤทัยภัทร   ผ่องศรี
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ละดาห์
9. เด็กหญิงวิภวานี   พุทธวัน
10. เด็กหญิงศรัณยา   บัวทุม
 
1. นางสมัญญา   โสพัฒน์
2. นายวันเพ็ญ   พรหมดี
3. นางแสงระวี  สุตะภิกดิ์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก   พงศ์จินดารัศมี
2. เด็กหญิงกวินธิตา   อ่อนสำอางค์
3. เด็กหญิงจิราพัชร   เนาตตาสาร
4. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   มงคลเสริม
5. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา   โทนันต์
6. เด็กหญิงมุทิตา   ศุภผลา
7. เด็กหญิงศิวกานต์   นุ่มฤทธิ์
8. เด็กหญิงสุกัญญา   เลิศศรี
9. เด็กหญิงสุพิชญา   พรมโคตร
10. เด็กหญิงอสมาภรณ์  สมช้ย
 
1. นายอัมฤทธิ์   วรรณคำผุย
2. นายธีรนัย   ชินกะธรรม
3. นายภูวนาท   นะธีสี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณกมล   มุลคุตร
 
1. นายนางสาวน้ำฝน  แก่นมั่น
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   บุคะจำปา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์   คงนิล
3. เด็กหญิงปวริศา   บุญอุ้ม
4. เด็กหญิงพนิตธิดา   โยธิน
5. เด็กหญิงพรรณเวท   โครตวงศ์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   โสสว่าง
7. เด็กหญิงรุจรดา   พิลุน
8. เด็กหญิงวรัญญา   จันทรมัย
9. เด็กหญิงวรางคนา   ขินาวงษ์
10. เด็กหญิงสรัญญา   ปัสสาราช
11. เด็กหญิงสิริยุพิน  ไตรยสุทธิ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   สังกะเพศ
2. นายประวิทย์  ราชวงศ์
3. นางสาวทัศนีย์  สุพล
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   สิงห์แก้ว
 
1. นางนันทวดี   แสงกล้า
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   พาณิชกุล
 
1. นางรำไพ   กรมจรรยา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิทธิสินี   เทียวประสงค์
 
1. นางนวพรรษ   ทักษิณกานนท์
 
รวม 50 26