สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สพป. อุบลราชธานี เขต ๔

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 51 1. เด็กหญิงพีระดา  สีราช
 
1. นางสาวทัศนีย์   สุพล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์   ชิตทรงสวัสดิ์
 
1. นางกัลยานี   ยศวิไล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 80.2 ทอง 19 1. เด็กหญิงวันวิสา   จิตตระการ
 
1. นางศิริพร  ชายสวัสดิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 28 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายปุญญาพัฒน์   สมคิด
 
1. นางวิชุดา  อุดหนุน
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 56 1. เด็กชายเกียรติคุณ   โพธิ์เขียว
 
1. นางสาวบัวสอน  อินทร์ลี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 61 1. เด็กชายธนินวัฒน์   สุวรรณศรี
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  ชาบุญเรือง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติพศ  บัวจูม
 
1. นางสาวกมล  คุณมี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 20 1. เด็กชายปิยสิทธ   เตียตระกูล
 
1. นางบุญฑริกา  นาบำรุง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงจิตติมา   นาสวน
2. เด็กหญิงธัญชนก   ประหา
3. เด็กหญิงศุภจิรา   คำโกน
 
1. นางวันเพ็ญ   สัตยากูล
2. นางวรัญญา  ชาญชิตร
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.6 เงิน 53 1. เด็กชายจิรเมธ  แสนสวาสดิ์
2. เด็กหญิงญาณิศา   จำปารัตน์
3. เด็กชายปัณณวัฒน์   นางาม
 
1. นางสาวสุริยันต์   จันทะนาค
2. นางสาวยุภาพร  ทองคำบุตร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอังสนา   นางาม
 
1. นางสาวปทุมวดี   สมดี
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.67 ทอง 17 1. เด็กหญิงดาริน   ประจญยุทธ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   จันทร์ศรี
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ขันทะวัตร์
4. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา   สินทร
5. เด็กหญิงภัทรินทร์   พรหมพล
6. เด็กหญิงรัชกร  นามราช
7. เด็กหญิงฤทัยภัทร   ผ่องศรี
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์   ละดาห์
9. เด็กหญิงวิภวานี   พุทธวัน
10. เด็กหญิงศรัณยา   บัวทุม
 
1. นางสมัชญา  โสพัฒน์
2. นายวันเพ็ญ   พรหมดี
3. นางสาวสุภาวดี  อ่อนยอ
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 73.2 เงิน 42 1. เด็กหญิงกมลชนก   พงศ์จินดารัศมี
2. เด็กหญิงกวินธิตา   อ่อนสำอางค์
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   มงคลเสริม
4. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา   โทนันต์
5. เด็กหญิงมุทิตา   ศุภผลา
6. เด็กหญิงศิวกานต์   นุ่มฤทธิ์
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทัดเทียม
8. เด็กหญิงสุกัญญา   เลิศศรี
9. เด็กหญิงสุพิชญา   พรมโคตร
10. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ชมชัย
 
1. นายอัมฤทธิ์   วรรณคำผุย
2. นายธีรนัย   ชินกะธรรม
3. นางสาวณภัทร  จันทะชาลี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง 23 1. เด็กหญิงณกมล   มุลคุตร
 
1. นางมลนิกา  ชัยพงษ์
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 76.4 เงิน 42 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   บุคะจำปา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์   คงนิล
3. เด็กหญิงปวริศา   บุญอุ้ม
4. เด็กหญิงพนิตธิดา   โยธิน
5. เด็กหญิงพรรณวรท  โคตรวงศ์
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   โสสว่าง
7. เด็กหญิงรุจรดา   พิลุน
8. เด็กหญิงวรัญญา   จันทรมัย
9. เด็กหญิงวรางคนา   ขินาวงษ์
10. เด็กหญิงสรัญญา   ปัสสาราช
11. เด็กหญิงสิริยุพิน  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   สังกะเพศ
2. นายประวิทย์  ราชวงศ์
3. นางสุนันทา  คำสุวรรณ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงนันท์นภัส   สิงห์แก้ว
 
1. นางนันทวดี   แสงกล้า
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89.2 ทอง 14 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   พานิชกุล
 
1. นางรำไพ   กรมจรรยา
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 50.8 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงสิทธิสินี   เทียวประสงค์
 
1. นางนวพรรษ   ทักษิณกานนท์